Plán pro Česko

Nejde nám o jedny volby, ale o pořádnou vizi pro naši zemi. Prosperující nejen ekonomicky, ale také lidsky.

Jak vzniká?

1.
12 programových priorit

Zveřejnili jsme 12 programových priorit, které pojmenovávají klíčové problémy naší země a témata, na něž se chceme především zaměřit. Najdete je tady.

2.
Protonávrhy

Postupně zveřejňujeme konkrétní programové návrhy, které vzešly ze spolupráce našich kandidátů a expertů v našem think-tanku. Jedná se o tzv. protonávrhy. Ty formulují stávající stav, žádoucí vizi, cíle a konkrétní návrhy řešení pro danou oblast.

3.
Otevřená diskuze

Otevíráme diskusi a zveme další experty i všechny, kterých se problémy týkají, aby se k návrhu řešení vyjádřili.

 • Ptáme se, jak to funguje v praxi a které problémy je třeba ještě pokrýt.
 • Ptáme se svých dobrovolníků a signatářů.
 • Ptáme se široké veřejnosti.
 • Zveme zájemce z odborné veřejnosti k další spolupráci.

4.
Finále

Nakonec s experty vše roztřídíme, vyhodnotíme, zapracujeme nejlepší podněty a uděláme z protonávrhu FINÁLNÍ návrh.

Přidejte se!

Máte co říct k některému z důležitých témat pro naši zemi? Napište nám na [email protected].

Aktuální návrhy s otevřenou diskusí

Každý náš programový návrh stavíme na nohy společně s vámi, odbornou i laickou veřejností. Pravidelně otevíráme nová témata a s nimi na pět týdnů diskuzi. Přidejte se a dejte nám vědět, jak se na řešení díváte vy! Pište na [email protected], spojíme se s vámi.

Regiony

Jsme PRO zemi, kde neexistují regiony druhé či třetí kategorie.

Stav regionů je jedním z hlavních problémů naší země – a může být klíčem k jejímu uzdravení.

Neustále se zvětšuje ekonomická a sociální propast mezi různými regiony. V některých částech země je stále těžší najít slušnou práci, dobrého zubaře nebo kvalitní školu pro děti. A čím těžší to je, tím víc schopných lidí se stěhuje do větších měst, čímž se region dál propadá. Ti, kteří zůstávají, si připadají odříznutí a narůstá v nich pocit, že systém je nechal na holičkách. To potřebujeme změnit. Protože na ekonomický a sociální propad okrajových regionů doplácíme všichni. Celek totiž může prosperovat jen v případě, že se co nejlépe daří také každé jeho části.

Problém je, že se z celého systému vytratila důvěra. Výsledkem je opatrovnický přístup, kdy stát z nadřazené pozice rozhoduje o tom, co je pro občany a místní společenství nejlepší, ačkoli přesně nezná jejich lokální specifika a potřeby. Lidé tak státní správu zakoušejí jako neefektivní, což v nich vyvolává nedůvěru v politiku a řízení státu.

Jsme přesvědčeni, že demokracie musí vyrůstat zespoda. Právě na místní úrovni může demokracie fungovat nejlépe, neboť lidé se tu se svými starosty navzájem znají a dokáží dohlédnout, jaké dopady všechna politická rozhodnutí mají, zda fungují, či nefungují. Tato zkušenost s místní samosprávou rozhoduje o celkové důvěře v politický systém. Vidí-li lidé, že v jejich regionu samospráva nefunguje, nebudou věřit ani státní správě. V tomto smyslu celostátní politika musí vyrůstat z lokálních kořenů.

A proto:

 • Navrhujeme zásadně změnit systém daní tak, aby byl v mnohem větší míře zacílen na obce a regiony. V jejich pokladnách by měla končit výrazně větší část výnosů z daní z příjmů z přidané hodnoty. Takto budou moci obce a regiony vzít svůj rozvoj do vlastních rukou a nespoléhat se na opatrovnickou péči státu, která nikdy nebude místním potřebám plně odpovídat.
 • Rozpočtové určení daně by mělo být na jednu stranu navázáno na ekonomický výkon obcí, na druhou stranu by ale mělo solidárně kompenzovat i různá strukturální znevýhodnění – například zátěž, kterou danému regionu způsobuje těžba nerostných surovin, těžký průmysl odliv vzdělaných lidí či sociálně vyloučené lokality.
 • Je třeba zásadně změnit systém dotací. Ten by měl obcím dávat mnohem větší flexibilitu v nakládání s penězi, měl by být postaven nikoli na opatrovnické péči, nýbrž na důvěře a velkorysé podpoře lokálních iniciativ a příležitostí. Místní lidé vědí nejlépe, co potřebují, a stát jim v tom potřebuje věřit.
 • Problém odlivu schopných lidí z regionů do center je možné zčásti řešit dotačními programy, jež budou k návratu motivovat vzdělané lidi, kteří původně z těch oblastí pocházejí a kteří zde nyní budou moci působit jako lékaři, zubaři, právníci, učitelé či úředníci. Těm by regiony dokázaly zajistit například bydlení nebo vybavení ordinací.
 • Stát by měl zajistit jednotný registr dotací, v němž budou přehledně evidovány všechny dotace čerpatelné samosprávami.
 • Místní občanskou společnost může významně podpořit systém daňových asignací. V jeho rámci by poplatník dle své volby mohl 2 % daní odvést na veřejně prospěšné organizace, ať jde o školku, spolek, hospic, hasiče, církev, sportovní klub atd. Tímto způsobem se lidé sami budou moci rozhodovat, v čem spatřují veřejný prospěch, a zároveň se na něm budou sami podílet.
 • Stát musí podporovat výstavbu obecního nájemního bydlení a měl by obcím pomáhat nastavit pravidla pro spolupráci developerů na budování veřejné infrastruktury obcí.
 • Zásadní roli musí stát sehrát při budování dopravní infrastruktury. Potřebujeme zemi více propojit, a tím vytvořit podmínky pro život v regionech i pro lidi, kteří se ve svých profesích bez cestování do velkých měst neobejdou.
 • Je nutné zjednodušit a zefektivnit administrativu pro samosprávy.

Odkaz na kompletní návrh v PDF.

Podněty k tématu regionů pište na [email protected] do konce února 2021.

 ZOBRAZIT VÍCE 


1. PROSPERITA

Naše země musí prosperovat. Ekonomicky i lidsky.

Pojďte s námi řešit:

 • Jak co nejrychleji postavit na nohy české firmy, řemeslníky a drobné živnostníky.
 • Jak se co nejdříve vrátit k vyrovnanému státnímu rozpočtu a hospodařit s péčí řádného hospodáře.
 • Jak co nejlépe zajistit produktivní ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou.
 • Jak cílenou podporou zvýšit poměr českých podniků, inovací a investic.
 • Jak chytře nastavit daňový systém tak, aby nezabíjel motivaci firem i zaměstnanců pracovat.
 • Jak motivovat zahraniční firmy, aby u nás reinvestovaly svůj zisk a neodtékalo nám ročně 300 miliard na dividendách.
 • Jak si ve spolupráci s Evropou posvítit na daňové ráje.
 • Jak omezit šedou ekonomiku a vrátit do hry lidi v exekuční pasti.
 • Jak být zemí, která si hýčká své české zlato: menší firmy a činorodé lidi. Třeba ty, kteří v krizi za 14 dní vyvinou plicní ventilátory, které chce celý svět.

2. ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

Zdravá země, kde se nikdo nemusí bát.

Pojďte s námi řešit:

 • Jak zajistit, aby zdravotní péče byla a zůstala dostupná a kvalitní pro všechny.
 • Jak zajistit důstojné důchody a stáří lidem, kteří pro naši zemi celý život poctivě a v dobré víře pracovali.
 • Jak na udržitelný důchodový systém – aby se lidé, kteří jsou dnes v produktivním věku, nemuseli bát, že na jejich důchody nebudou peníze.
 • Co můžeme udělat pro to, aby se tu lidé nemuseli bát napadení, krádeží a nejrůznějšího fyzického nebo i slovního obtěžování.
 • Jak ochránit naše kulturní hodnoty. A efektivně vykazovat ze země cizince, kteří nepřijímají naše pravidla tolerance, svobody a právního státu či pobývají na území našeho státu ilegálně.
 • Jak zajistit, aby byl stát připraven na nejrůznější krize a pandemie už se nikdy v podobné míře neopakovala.
 • Jak se ve spolupráci s ostatními státy efektivně bránit terorismu.

3. ZEMĚ PRO KAŽDÉHO

Země, kde se na nikoho nezapomíná.

Pojďte s námi řešit:

 • Jak nenechat napospas lichvářům a exekutorům poctivé lidi, kteří se nečekaně ocitnou ve složité životní situaci.
 • Jak zajistit základní právní poradenství zdarma všem, kdo se potřebují bránit šmejdům nebo podvodníkům.
 • Jak motivovat pasivní příjemce sociálních dávek, aby znovu pracovali.
 • Jak zajistit bydlení za přijatelné peníze pro obyčejné lidi.
 • Jak se vymanit ze začarovaného kruhu v rodinách, kde se dědí chudoba a sociální vyloučení.
 • Jak nastavit pravidla pro oddlužení tak, aby pro dlužníky bylo výhodnější pracovat než být na dávkách nebo se živit načerno.
 • Jak podpořit matky samoživitelky, aby nespadly do dluhů, nepřišly o bydlení a mohly normálně pracovat.
 • Jak zajistit co nejdůstojnější stáří pro seniory.
 • Jak včasnými a levnými zásahy sociálním problémům předcházet, místo abychom na ně draze dopláceli, jakmile už propuknou naplno.

4. SPRAVEDLNOST

Země, kde platí pravidla pro všechny a mocným je vidět pod prsty.

Pojďte s námi řešit:

 • Jak zajistit, aby se každý z nás mohl v rozumné lhůtě dovolat spravedlnosti u soudu.
 • Co konkrétního jde udělat pro to, aby mocným bylo vidět pod prsty.
 • Jak rozlišovat tresty pro ty, kteří udělají chybu – a pro opakované zločince a recidivisty.
 • Jak zabránit mocným, aby si z demokracie, zákonů a institucí dělali trhací kalendář.
 • Jak změnit zákon o zadávání veřejných zakázek tak, aby nevítězili ti, kdo umí jen nejlépe splnit právní formality.
 • Jak zařídit, aby policie a státní zástupci šli po velkých rybách a nelovili jen ty malé.
 • Jak zjednodušit naprosto nepřehledný a zaplevelený právní systém.
 • Jak vytvářet pravidla tak, aby jim bylo rozumět.
 • Jak zastavit pokračující prorůstání státní správy a byznysu.

5. RODINA

Země, v níž je rodina základ společnosti.

Pojďte s námi řešit:

 • Jak podpořit mladé lidi, aby se nebáli založit rodinu z existenčních důvodů.
 • Jak mladým rodinám zajistit dostatek míst ve školkách nebo podporu při hledání bydlení.
 • Jak usnadnit matkám s dětmi návrat do práce.
 • Jak pro zaměstnavatele učinit výhodnějšími částečné úvazky, které jsou zásadní pro rodiče s malými dětmi.
 • Jak nejlépe podpořit jesle, školky, dětské skupiny, rodinná centra a družiny.
 • Jak zajistit, aby měly slušný důchod i ženy, které strávily řadu let v domácnosti péčí o děti.
 • Jak snížit počty dětí, které končí v ústavní péči.
 • Jak mladší generaci usnadnit péči o své stárnoucí rodiče.
 • Jak podpořit ty, kteří pečují o své příbuzné.

6. HRDÁ ZEMĚ

Země, která zná svoji cenu a ví, co chce.

Pojďte s námi řešit:

 • Na co můžeme být my Češi opravdu hrdí a co můžeme světu nabídnout.
 • Jak náležitě pečovat o naši kulturu, památky a o náš špičkový sport.
 • Jak podporovat vzdělávání o paměti národa a ukazovat hrdinství statečných lidí včetně válečných veteránů, kteří pro nás mohou být vzory.
 • Jak maximálně podpořit tradiční českou pracovitost a zlaté české ručičky a neházet klacky pod nohy těm, kteří přinášejí zásadní inovace.
 • Jak v každém z nás podporovat zdravé vlastenectví.
 • Jak být sebevědomou zemí, kterou nezneužívá žádná velmoc. Jak nastavit partnerství s velmocemi tak, že jsou oboustranně výhodná a nikomu nepoklonkujeme.
 • Jaké mají být naše národní zájmy a jak je máme v mezinárodní politice aktivně prosazovat.
 • Jak se aktivněji podílet na rozhodování a rozvoji Evropské unie a přinášet moderní řešení.
 • V čem nám fungování Evropské unie vyhovuje a kde si naopak myslíme, že by se její chod měl změnit.

7. ČESKÁ KRAJINA

Země, která se jako dobrý hospodář stará o svou půdu, lesy, vodu i třeba včely.

Pojďte s námi řešit:

 • Jak zadržet více vody v půdě a bránit se proti suchu.
 • Jak podporovat biologickou rozmanitost a chránit biodiverzitu.
 • Jak lépe nakládat s půdou a udržitelně hospodařit.
 • Jak být zemí, která podporuje hlavně zemědělce s opravdovým vztahem ke krajině.
 • Jak uzdravit naše nemocné lesy, aby tak snadno nepodléhaly suchu a kůrovci.
 • Jak podpořit energetickou soběstačnost venkova, měst i celé země.
 • Jak se bez zbytečné ideologie co nejlépe adaptovat na klimatickou změnu
 • Jak nezaspat přechod k nevyčerpatelným zdrojům energie.
 • Jak zbytečně neplýtvat jídlem a věcmi.
 • Jak vytvořit města příjemná pro život: plná zdravých stromů, kde se technologie snoubí se zelení.

8. VZDĚLÁVÁNÍ

Země, která připraví děti na skutečný život.

Pojďte s námi řešit:

 • Jak děti ve školách připravit na skutečný život: jak si spočítat úroky, jak nenaletět šmejdům, jak si rychle najít spolehlivé informace, jak obstát v počítačovém světě.
 • Jak zajistit přístup ke kvalitnímu vzdělání pro všechny děti, ať se narodily kdekoli. Od řemeslníků po programátory.
 • Jak co nejlépe podpořit obyčejné školy a zabránit tomu, aby z nich všichni lepší studenti odcházeli na školy elitní.
 • Jak vrátit prestiž učňovskému, řemeslnému a technickému vzdělávání.
 • Jak ředitelům škol ulevit od papírování a jak jim naopak nabízet co největší administrativní i pedagogickou podporu.
 • Čím vším můžeme podpořit učitele.
 • Jak napomoci tomu, aby se v jedné škole a třídě mohly funkčně vzdělávat děti s různými výchozími podmínkami.
 • Jak co nejlépe ochránit děti před predátory, šmejdy, dealery a šikanou spolužáků.
 • Jak financovat českou vědu, aby byla i nadále mezi nejlepšími na světě.

9. REGIONY

Země, kde neexistují regiony druhé či třetí kategorie.

Pojďte s námi řešit:

 • Jak zabránit zvětšující se ekonomické a sociální propasti mezi různými regiony.
 • Jak efektivně decentralizovat moc a posílit rozpočty i pravomoci měst a obcí.
 • Jak podpořit lokální dodavatele, kteří znají svůj region a zaměstnávají místní lidi.
 • Jak podpořit místní podnikatele a zajistit větší provázanost mezi podnikáním a prosperitou celého regionu.
 • Jak motivovat schopné lidi k návratu do regionů, ze kterých pocházejí, aby přispěli k jejich rozvoji.
 • Jak centra a periferie propojit dobrou dopravní infrastrukturou a jak to udělat, aby její vybudování netrvalo padesát let.
 • Jak i v chudších regionech zajistit kvalitní vzdělání, které je klíčem k tomu, aby se daný region postavil na nohy.
 • Jak dosáhnout toho, aby i v zapadlých vesničkách fungovala dobrá místní doprava.
 • Jak oživit venkov.
 • Jak může stát pomoci při rozvoji brownfieldů.

10. PROFESIONALITA

Země, kde se řídí stát jako stát.

Pojďte s námi řešit:

 • Jak spravovat zemi odborně, kompetentně, na základě dat.
 • Jak Česko vyvést z byrokratického Rakouska-Uherska a zrychlit, zlevnit a zefektivnit chod úřadů.
 • Které nesmysly odstranit ze zákonů a úředních postupů.
 • Jak nastavit normální pravidla pro získání stavebního povolení.
 • Jak každému z nás usnadnit přístup k důležitým informacím a zajistit jednotný online systém ke všem požadavkům státu.
 • Jak neztrácet čas a nervy zařizováním formalit a jednáním s úřady, ale vyřešit vše pár kliknutími z mobilu nebo na jedné přepážce s ochotným a profesionálním personálem.
 • Jak nastavit podmínky pro živnostníky tak, aby podnikání živilo majitele a zaměstnance, ne právníky, účetní a auditory.
 • Jak zlepšit podmínky na úřadech tak, aby mohli úředníci svou práci dělat dobře a s radostí.
 • Jak všem rodinám zajistit slušné internetové připojení za rozumné peníze, aby se děti mohly v případě problému učit distančně a dospělí pracovat a vyřizovat úřední věci z domova.

11. RESTART POLITIKY

Země, kde se za své politiky nemusíte stydět.

Pojďte s námi řešit:

 • Jak vrátit do české politiky myšlenky, ideje a kvalitní osobnosti z celé republiky.
 • Jak snížit závislost politiky na vlivových skupinách a lobbistech.
 • Jak získat statisíce Čechů pro to, aby se začali o politiku znovu zajímat.
 • Jak přiblížit politiku zpátky lidem, aby věděli, že ji mohou skutečně změnit.
 • Jak přestat dělat politiku „od stolu“ a propojit experty s obyčejnými lidmi.
 • Jak opakovaně dostávat do politiky skutečné osobnosti, aby se personálně nevyprázdnila.
 • Jak nezabetonovat u moci pár stejných lidí na věky, jak skoncovat s protekčními teplými místy.
 • Jak mají politici s lidmi komunikovat: aby jenom nenařizovali, ale zároveň vysvětlovali a naslouchali.
 • Jak společně hledat nejlepší řešení, ne se donekonečna hádat o blbostech.

12. NADĚJE

Země, kde každý může žít beze strachu, důstojně a rád.

Pojďte s námi řešit:

 • Jaká má Česká republika v budoucnu být. Jak tu vlastně chceme žít.
 • Jak společně hledat konstruktivní řešení, ne důvody, proč to nejde.
 • Jak vrátit do společenské debaty téma hodnot.
 • Jak nebýt zemí, která se neustále dělí na dva nesmiřitelné tábory.
 • Jak dostat do hry ty, kteří jsou dlouhodobě přehlížení.
 • V jakém stavu chceme předat naši zemi dalším generacím.
 • Jak podporovat obyčejnou lidskou komunikaci ve světě, který bude stále nabitější moderními technologiemi.
 • Jak podporovat sousedské vztahy, přirozené komunity a občanskou společnost.
 • Jak obnovit úctu ke starším lidem.
 • Jak udělat z naší země to nejlepší místo k životu.

Řekněte nám, co zajímá vás

ODESLAT

Pro ochranu proti spamu používáme na našem webu službu reCAPTCHA pro kterou platí Zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google.